Lĩnh vực:      Tháng thống kê:       In danh sách  Excel

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Kỳ thống kê: ......

TT Số hồ sơ Tên tổ chức cá nhân Ngày nhận/Ngày hẹn trả Ngày có kết quả Quá trình xử lý
Phòng ban chuyển Phòng ban nhận Ngày nhận Thời hạn Ngày xử lý Tình trạng