Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Excel   Trở về
THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TN&TKQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
0510 3888777
Số ... Tam Kỳ, ngày 20 tháng 11 năm 2019
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpXã phườngNgày nhậnNgày hẹn trảNgày có kết quả
1 2548 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Phạm Hải Vương
0913227444
Phường An Mỹ 17/8/2019 15:35 16/9/2019 17:0
Chuyển xử lý (trễ 64 ngày)