Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Excel   Trở về
THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TN&TKQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
0510 3888777
Số ... Tam Kỳ, ngày 16 tháng 4 năm 2021
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA