Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Excel   Trở về
THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TN&TKQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
0510 3888777
Số ... Tam Kỳ, ngày 23 tháng 5 năm 2019
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpXã phườngNgày nhậnNgày hẹn trảNgày có kết quả
1 2548 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Phạm Hải Vương
0913227444
Phường An Mỹ 17/8/2019 15:35 16/9/2019 17:0
Chuyển xử lý