Thống kê báo cáo
Lĩnh vực: Theo dõi xử lý hồ sơ
Kỳ:    
 Thực hiện  In báo cáo    Word   Excel   Trở về
THÀNH PHỐ TAM KỲ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TN&TKQ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
0510 3888777
Số ... Tam Kỳ, ngày 19 tháng 12 năm 2018
SỔ THEO DÕI HỒ SƠ MỘT CỬA
TTSố hồ sơNội dung hồ sơTên người nộpXã phườngNgày nhậnNgày hẹn trảNgày có kết quả
1 271 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Trần Tấn Phú-Đinh Thị Thùy Trang (Lô 20 Khu B1')
01213577033
Phường Tân Thạnh 7/5/2018 10:31 28/5/2018 17:0 1/6/2018 13:51
Đã có kết quả (trễ 3 ngày)
2 179 Chuyển mục đích Nguyễn Đình Chương
Xã Tam Ngọc 4/4/2018 7:43 12/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 250 ngày)
3 270 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Bùi Thị Bạch Tuyết-Trần Văn Hậu (Lô 16 Khu B5)
0935578925
Phường Tân Thạnh 26/4/2018 16:38 21/5/2018 17:0 13/6/2018 16:28
Đã có kết quả (trễ 22 ngày)
4 178 Chuyển mục đích Lê Viết Quảng
Xã Tam Ngọc 3/4/2018 7:50 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
5 177 Chuyển mục đích Trịnh Ngọc Quốc
Phường An Phú 3/4/2018 7:49 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
6 176 Giao đất Trần Thị Thành (B13)
Phường Hoà Thuận 3/4/2018 7:38 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
7 175 Chuyển mục đích Nguyễn Hải
Phường An Phú 3/4/2018 7:37 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
8 174 Chuyển mục đích Nguyễn Ngọc Hoành
Phường An Phú 3/4/2018 7:36 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
9 173 Chuyển mục đích Nguyễn Học
Phường An Phú 3/4/2018 7:35 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
10 96 Cấp đổi do: tách thửa, hợp thửa Nguyễn Thị Thiệp
01634059846
Phường Hoà Thuận 2/4/2018 17:19 23/4/2018 17:0 13/4/2018 10:47
Đã có kết quả
11 95 Cấp đổi bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đặng Hồng Sơn
Phường Tân Thạnh 2/4/2018 17:14 2/5/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 230 ngày)
12 94 Cấp giấy CN quyền SD đất (do nhận chuyển nhượng và hết chỗ chỉnh lý) Đinh Ngọc Tráng
Phường An Sơn 2/4/2018 17:9 2/5/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 230 ngày)
13 516 Xóa đăng ký thế chấp Thái Mạnh Tuấn
Phường Tân Thạnh 2/4/2018 17:6 3/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 259 ngày)
14 65 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Nguyễn Thị Hương
Phường Tân Thạnh 2/4/2018 16:29 16/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
15 269 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Nguyễn Văn Sương (C14)
Phường Tân Thạnh 2/4/2018 16:19 23/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 239 ngày)
16 515 Đăng ký thế chấp QSDĐ Châu Nguyễn Hoàng Linh
Phường Tân Thạnh 30/3/2018 17:5 2/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 260 ngày)
17 529 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Võ Duy Lân CN Võ Đức Châu
Phường Phước Hòa 30/3/2018 16:34 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
18 514 Xóa đăng ký thế chấp Vương Công Quyền
Phường An Xuân 30/3/2018 16:34 2/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 260 ngày)
19 528 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Lê Thị Phương Thảo CN Phan Minh Quốc
Phường An Sơn 30/3/2018 16:31 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
20 513 Xóa đăng ký thế chấp Dương Thị Hoàng
Phường An Mỹ 30/3/2018 16:31 2/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 260 ngày)
21 527 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Thị Hương TK Dương Văn Hương
Xã Tam Phú 30/3/2018 16:28 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
22 526 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Thị Hương TK Dương Văn Hương
Xã Tam Phú 30/3/2018 16:26 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
23 525 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Thị Hương TK Dương Văn Hương
Xã Tam Thăng 30/3/2018 16:15 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
24 524 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Thị Hương TK Dương Văn Hương
Xã Tam Thăng 30/3/2018 16:11 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
25 523 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Văn Anh CN Lê Thị Thu
Phường Tân Thạnh 30/3/2018 16:8 13/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 249 ngày)
26 64 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Võ Tấn Lợi
Phường Phước Hòa 30/3/2018 14:32 13/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
27 268 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Đoàn Văn Hương-Nguyễn Thị Yến
0906504654
Phường Tân Thạnh 30/3/2018 10:25 27/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 235 ngày)
28 267 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Nguyễn Thị Lan (Lô 12 Khu O9)
0983419245
Phường Trường Xuân 30/3/2018 10:0 20/4/2018 17:0 20/4/2018 16:45
Đã có kết quả
29 266 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Bùi Đức-Trương Thị Mẫn ( Lô 23 Khu B1')
0974620442
Phường Tân Thạnh 26/4/2018 9:53 21/5/2018 17:0 1/6/2018 13:53
Đã có kết quả (trễ 10 ngày)
30 265 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Bùi Nhật Toàn (Lô 24 Khu B1')
0974620442
Phường Tân Thạnh 26/4/2018 9:50 21/5/2018 17:0 1/6/2018 13:52
Đã có kết quả (trễ 10 ngày)
31 63 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Huỳnh Thị Lên
Phường An Xuân 29/3/2018 15:28 12/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
32 264 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Võ Quan Thừa (Thửa 25)
Phường An Sơn 29/3/2018 14:59 19/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 243 ngày)
33 263 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Nguyễn Đức Tiến (Lô 01 Khu C3)
Phường Tân Thạnh 29/3/2018 8:51 19/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 243 ngày)
34 262 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Võ Thị Phúc (Lô 18 Khu A8)
0939292918
Xã Tam Phú 28/3/2018 16:15 18/4/2018 17:0 23/4/2018 9:53
Đã có kết quả (trễ 4 ngày)
35 261 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Bùi Thị Chỉnh (Lô 16 Khu B1')
0934943819
Phường Tân Thạnh 26/4/2018 10:59 21/5/2018 17:0 28/3/2018 11:2
Đã có kết quả
36 260 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Đoàn Thị Nguyệt (Lô 35 Khu O9)
Phường Trường Xuân 28/3/2018 10:39 18/4/2018 17:0 3/4/2018 11:29
Đã có kết quả
37 259 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Đoàn Thị Nguyệt (Lô 34 Khu O9)
Phường Trường Xuân 28/3/2018 10:37 18/4/2018 17:0 3/4/2018 11:29
Đã có kết quả
38 258 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Trương Thị Hoàng( thửa 139)
Phường Tân Thạnh 28/3/2018 10:23 18/4/2018 17:0 23/4/2018 10:0
Đã có kết quả (trễ 4 ngày)
39 62 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Nguyễn Nguyên Vũ
Phường Phước Hòa 28/3/2018 8:33 11/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
40 257 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Lê Công Thìn (Lô 22 Khu A7)
Xã Tam Phú 28/3/2018 8:1 11/5/2018 17:0 27/4/2018 16:16
Đã có kết quả
41 256 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Phan Huỳnh Tuấn (Lô 42 Khu A6)
Xã Tam Phú 28/3/2018 8:0 11/5/2018 17:0 27/4/2018 16:5
Đã có kết quả
42 255 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Phạm Hữu Phước (Lô 15 Khu A12)
Xã Tam Phú 28/3/2018 7:58 11/5/2018 17:0 27/4/2018 16:6
Đã có kết quả
43 254 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Hoàng Đức Nhân (Lô 33 Khu A6)
Xã Tam Phú 28/3/2018 7:57 11/5/2018 17:0 4/4/2018 8:42
Đã có kết quả
44 253 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Cao Thanh Tâm (Lô 26 Khu A3)
Xã Tam Phú 28/3/2018 7:55 11/5/2018 17:0 27/4/2018 16:16
Đã có kết quả
45 252 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Rơ Chăm Cảnh (Lô 52 Khu A6)
Xã Tam Phú 28/3/2018 7:53 11/5/2018 17:0 27/4/2018 16:15
Đã có kết quả
46 172 Cấp giấy Nguyễn Thị Mai
Phường Hoà Thuận 28/3/2018 7:40 5/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 257 ngày)
47 171 Chuyển mục đích Nguyễn Thị Như Ánh
Phường Hoà Thuận 28/3/2018 7:38 5/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 257 ngày)
48 170 Chuyển mục đích Nguyễn Thị Như Hoàng
Phường Hoà Thuận 28/3/2018 7:35 5/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 257 ngày)
49 169 Chuyển mục đích Trần Thị Lệ
Xã Tam Ngọc 28/3/2018 7:34 5/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 257 ngày)
50 251 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Lê Thị Lệ Chi (Lô 17 Khu A4)
0935189159
Xã Tam Thanh 27/3/2018 15:52 17/4/2018 17:0 19/4/2018 9:55
Đã có kết quả (trễ 1 ngày)
51 168 Chuyển mục đích Phan Thị Hạnh
Phường An Xuân 27/3/2018 10:44 4/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 258 ngày)
52 250 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Nguyễn Đùa-Nguyễn Thị Đắng ( Lô 05 Khu A7)
01659783881
Phường An Phú 27/3/2018 9:29 17/4/2018 17:0 20/4/2018 16:46
Đã có kết quả (trễ 2 ngày)
53 249 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Trần Thị Thanh (Lô 04 Khu A3)
Xã Tam Thăng 27/3/2018 9:27 17/4/2018 17:0 23/4/2018 9:56
Đã có kết quả (trễ 5 ngày)
54 248 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Lê Văn Vương (Lô 19 Khu A4)
Xã Tam Thanh 27/3/2018 9:3 17/4/2018 17:0 19/4/2018 10:3
Đã có kết quả (trễ 1 ngày)
55 167 Chuyển mục đích Ca Văn Lịnh
Phường Trường Xuân 26/3/2018 7:58 3/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 259 ngày)
56 247 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Huỳnh Hải Thuyền (Lô A1)
Xã Tam Phú 23/3/2018 16:15 13/4/2018 17:0 27/4/2018 9:25
Đã có kết quả (trễ 13 ngày)
57 166 Chuyển mục đích Trần Xuân Hiệp
Phường Trường Xuân 23/3/2018 8:0 2/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 260 ngày)
58 61 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Phạm Xuân Chiến
Phường An Phú 22/3/2018 14:23 5/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
59 246 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Trần văn Phát-Trần Thị Như Ý (Lô 19 Khu B1')
01696947074
Phường Tân Thạnh 21/3/2018 16:23 11/4/2018 17:0 1/6/2018 13:55
Đã có kết quả (trễ 50 ngày)
60 165 Cấp giấy Nguyễn Thị Hồng
Xã Tam Phú 21/3/2018 15:29 29/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 264 ngày)
61 164 Chuyển mục đích Võ Thị Thu Vy
Phường An Mỹ 21/3/2018 15:18 29/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 264 ngày)
62 163 Chuyển mục đích Lưu Bình An
Phường An Phú 21/3/2018 9:55 29/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 264 ngày)
63 245 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Hoàng Tấn Châu (Lô 02 Khu A12)
01225594194
Phường An Phú 21/3/2018 8:47 11/4/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 251 ngày)
64 60 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Hà Xuân Trung
Phường An Mỹ 21/3/2018 8:39 4/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả
65 512 Đăng ký thế chấp QSDĐ Phạm Thành Lê
Phường Tân Thạnh 21/3/2018 8:27 22/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 271 ngày)
66 511 Đăng ký thế chấp QSDĐ Nguyễn Minh Hiệp CK 075797
Phường Trường Xuân 21/3/2018 8:13 22/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 271 ngày)
67 244 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Trịnh Quốc
01644782990
Phường An Phú 20/3/2018 16:5 10/4/2018 17:0 20/4/2018 14:22
Đã có kết quả (trễ 9 ngày)
68 243 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Đỗ Phú Nhiệm (Lô 02 Khu O7)
0905662567
Phường An Mỹ 20/3/2018 10:52 10/4/2018 17:0 29/5/2018 10:23
Đã có kết quả (trễ 48 ngày)
69 59 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Đinh Thanh Bắc
Phường An Mỹ 20/3/2018 10:54 3/4/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả (trễ 0 ngày)
70 242 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Nguyễn Thị Trinh (Lô C1)
Phường An Mỹ 20/3/2018 9:32 10/4/2018 17:0 13/6/2018 16:23
Đã có kết quả (trễ 63 ngày)
71 162 Chuyển mục đích Trương Tấn Tuân (126)
Phường Trường Xuân 20/3/2018 7:38 28/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 265 ngày)
72 161 Chuyển mục đích Nguyễn Viết Lợi (44)
Phường An Phú 20/3/2018 7:37 28/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 265 ngày)
73 160 Chuyển mục đích Trần Đức Dũng (28)
Phường An Sơn 20/3/2018 7:35 28/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 265 ngày)
74 159 Chuyển mục đích Trần Đức Dũng (171)
Phường An Sơn 20/3/2018 7:34 28/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 265 ngày)
75 158 Chuyển mục đích Phan Kim Bửu
Phường An Phú 20/3/2018 7:31 28/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 265 ngày)
76 510 Đăng ký thế chấp QSDĐ Nguyễn Minh Hiệp
Phường Trường Xuân 16/3/2018 16:26 19/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 274 ngày)
77 509 Xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi Lê Thanh Sơn BE 078443
Phường Hoà Thuận 16/3/2018 16:20 19/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 274 ngày)
78 508 Xóa đăng ký thế chấp Nguyễn Lam
Phường Phước Hòa 16/3/2018 16:9 19/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 274 ngày)
79 507 Đăng ký thế chấp QSDĐ Nguyễn Thị Hạnh
Phường An Sơn 16/3/2018 16:6 19/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 274 ngày)
80 522 Đăng ký biến động: Sai sót trên giấy chứng nhận Lương Thị Lan
Xã Tam Phú 16/3/2018 16:1 23/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 270 ngày)
81 521 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Tấn Nhất CN Nguyễn Ngọc Vinh
0976922858
Phường An Phú 16/3/2018 15:57 30/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 263 ngày)
82 93 Cấp đổi do: tách thửa, hợp thửa Nguyễn Sơn
Phường Trường Xuân 16/3/2018 15:54 6/4/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 256 ngày)
83 520 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Ngọc Cảnh CN lĐỗ Minh Tuấn
Xã Tam Phú 16/3/2018 15:48 30/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 263 ngày)
84 58 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Trương Ngọc Tuấn
Phường Tân Thạnh 16/3/2018 14:31 30/3/2018 17:0 4/4/2018 14:6
Đã trả (trễ 4 ngày)
85 506 Đăng ký thế chấp QSDĐ Đặng Văn Hiến
Phường An Xuân 16/3/2018 14:30 19/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 274 ngày)
86 157 Chuyển mục đích Nguyễn Ái Nhân
Phường An Phú 16/3/2018 14:18 26/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 267 ngày)
87 519 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Thị Chánh TK Nguyễn Thị Chánh
Phường Trường Xuân 16/3/2018 14:9 30/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 263 ngày)
88 518 Đăng ký biến động: Thay đổi trên giấy chứng nhận Vũ Thị Bích Ngọc AI 524179
Phường Tân Thạnh 16/3/2018 14:4 23/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 270 ngày)
89 156 Chuyển mục đích Đặng Thị Hạnh
Phường An Phú 16/3/2018 14:4 26/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 267 ngày)
90 155 Chuyển mục đích Vũ Thị Bích Thủy
Phường An Mỹ 16/3/2018 11:13 26/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 267 ngày)
91 154 Chuyển mục đích Phạm Trần Hải Huy
Phường An Xuân 15/3/2018 15:54 23/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 270 ngày)
92 153 Chuyển mục đích Nguyễn Văn Thân
Phường An Phú 15/3/2018 15:52 23/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 270 ngày)
93 152 Chuyển mục đích Trần Văn Khái
Phường An Phú 15/3/2018 15:51 23/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 270 ngày)
94 151 Chuyển mục đích Phạm Công Lý
Phường Trường Xuân 15/3/2018 8:15 23/3/2018 17:0
Chuyển xử lý (trễ 270 ngày)
95 517 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Trương Công Hùng CN Nguyễn Thị Hương
Phường An Mỹ 15/3/2018 8:7 29/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 264 ngày)
96 505 Đăng ký thế chấp QSDĐ Phan Quá
Phường An Phú 15/3/2018 8:5 16/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 277 ngày)
97 504 Đăng ký thế chấp QSDĐ Vũ Trần Thu Thủy
Phường Tân Thạnh 15/3/2018 8:3 16/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 277 ngày)
98 503 Xóa đăng ký, đăng ký thế chấp Trần Thị Thu Thảo
Phường An Mỹ 15/3/2018 7:59 16/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 277 ngày)
99 516 Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ Nguyễn Ngọc Tín CN Nguyễn Văn Hợi
Phường An Phú 14/3/2018 16:50 28/3/2018 17:0
Mới tiếp nhận (trễ 265 ngày)
100 241 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Lương Đoàn Thị Tố Trinh (Lô 34 Khu A8)
Phường An Phú 14/3/2018 15:30 4/4/2018 17:0 3/4/2018 11:43
Đã có kết quả
12345678910...