Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại GCN QSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp lại, cấp đổi
2/ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bản chính)
3/ Trang sổ đăng ký ruộng đất
4/ Giấy tờ có xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của Công an cấp xã nơi mất Giấy chứng nhận
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại GCN QSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 10
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 30
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 7
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
6 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
7 Ủy ban nhân dân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2
8 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài Nguyên Môi Trường 1