Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy CN quyền SD đất (do nhận chuyển nhượng và hết chỗ chỉnh lý)
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy CN quyền SD đất (do nhận chuyển nhượng và hết chỗ chỉnh lý) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 10
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài Nguyên Môi Trường 7
4 Sở Tài Nguyên Môi Trường Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 2
5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1