Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng từ trần
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Số ngày xử lý: 6
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này