Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Trợ cấp xã hội hằng tháng
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này