Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng từ trần
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 6
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin và cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn đối tượng bổ sung hồ sơ (hướng dẫn 01 lần).

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND xã, phường có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

b) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã, phường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, ghi phiếu hẹn và gửi Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố.

c) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ chi phí mai táng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng.

e) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm đ Khoản này, Văn phòng HĐND- UBND (bộ phận văn thư) có trách nhiệm vô số, đóng dấu văn bản, chuyển Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

3. Trả kết quả

Trong thời hạn 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày công dân nộp hồ sơ, UBND các xã, phường cử cán bộ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố nhận kết quả: Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản sao giấy chứng tử
2/ Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con đối với trường hợp con của người đơn thân bị chết
3/ Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng
4/ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng từ trần như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân 2
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1