Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Trợ cấp xã hội hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú (dành cho đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đi nơi khác hoặc tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ nơi khác chuyển đến)
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 6
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

1. Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin và cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn đối tượng bổ sung hồ sơ (hướng dẫn 01 lần).

2. Trình tự giải quyết hồ sơ

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND xã, phường có văn bản và kèm theo hồ sơ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

b) Trong thời hạn 01( một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã, phường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu thông tin, ghi phiếu hẹn và chuyển Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố.

c) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng hoặc quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội kèm giấy giới thiệu chuyển chế độ đến nơi cư trú mới (đối với trường hợp chuyển chế độ đi nơi khác). Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng hoặc quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội và giấy giới thiệu chuyển chế độ đến nơi cư trú mới (đối với trường hợp chuyển chế độ đi nơi khác).

e) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nêu tại Điểm đ Khoản này, Văn phòng HĐND- UBND (bộ phận văn thư) có trách nhiệm vô số, đóng dấu văn bản, chuyển Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

3. Trả kết quả

Trong thời hạn 09 (chín) ngày làm việc kể từ ngày công dân nộp hồ sơ, UBND các xã, phường cử cán bộ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố nhận kết quả: Quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng hoặc quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội và giấy giới thiệu chuyển chế độ đến nơi cư trú mới (đối với trường hợp chuyển chế độ đi nơi khác).

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị của đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đến nơi cư trú mới
2/ Bản sao hộ khẩu ở nơi cư trú mới
3/ Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
4/ Giấy giới thiệu của UBND cấp huyện nơi cư trú cũ và hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Trợ cấp xã hội hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú (dành cho đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đi nơi khác hoặc tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ nơi khác chuyển đến) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân 2
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1