Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp
Lĩnh vực: Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 8
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1