Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xóa đăng ký thế chấp
Lĩnh vực: Giao dịch đảm bảo
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này