Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Giao dịch đảm bảo
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy CNQSDĐ (bản chính)
2/ Hợp đồng thế chấp
3/ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này