Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký ngừng hẳn kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này