Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thuộc cơ sở tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng có xác nhận của UBND xã, phường (nơi có đất) (theo mẫu phụ lục số I)
2/ Đơn cam kết (theo mẫu phục lục II) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có đất (01 bản).
3/ Ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh hoặc thành phố theo
4/ Bản vẽ thiết kế - dự toán xây dựng công trình (03 bộ trên khổ giấy A3) phải do tổ chức, cá nhân thi
5/ Biên lai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân (01 bản sao chứng thực).
6/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ) theo quy định tại mục B.I.1.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này