Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hiện trạng xây dựng công trình, nhà ở trên đất
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin xác nhận hiện trạng nhà ở (theo mẫu phụ lục XI) (02 bộ); [XD471.doc]
2/ Bản vẽ hiện trạng công trình, nhà ở (02 bộ trên khổ giấy A3). Các bản vẽ phải đáp ứng các yêu cầu th
3/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ) theo quy định tại mục B.I.1
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này