Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin xác nhận hoàn công (theo mẫu phụ lục X) (01 bộ); [XD468.doc]
2/ Giấy phép xây dựng được cấp (01 bản chính).
3/ Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt (01 bộ trên khổ giấy A3).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này