Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GPXD tạm
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp GPXD tạm (theo mẫu phụ lục VIII) (02 bộ); [XD463.doc]
2/ Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ (03 bộ trên khổ giấy A3): Theo quy định tại mục
3/ Giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng (theo mẫu phục lục IX) c
4/ Xác nhận của phòng QLĐT hoặc UBND xã, phường sở tại về tình trạng quy hoạch, dự án mà công trình, nh
5/ Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất (02 bộ) theo quy định tại mục B.I.1.
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này