Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Gia hạn GPXD công trình, nhà ở
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị gia hạn GPXD công trình, nhà ở (theo mẫu Phụ lục VI) (01 bộ); [XD455.doc]
2/ Bản chính Giấy phép xây dựng được duyệt
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này