Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình, nhà ở
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị điều chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng công trình, nhà ở (theo mẫu phụ lục V) (01 bộ); [XD451.doc]
2/ Bản chính Giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở đã được duyệt.
3/ Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình xin điều chỉnh (03 bộ trên khổ giấy A3) như quy định tại mục B.I
4/ Biên lai nộp thuế xây dựng cơ bản tư nhân bổ sung (nếu có) (01 bản sao chứng thực).
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này