Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép xây dựng (01 bộ) [XD449.doc]
2/ Bản chính Giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng công trình, nhà ở đã được duyệt
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 10
4 Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân 2
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận văn thư 1
6 Bộ phận văn thư Bộ phận TN&TKQ 1