Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 03 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 02 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);
2/ Bản sao giấy CMND của người đại diện;
3/ Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với những ngành, nghề theo qu
4/ Bản sao văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với những ngành, nghề
5/ Trường hợp thuê, mượn địa điểm kinh doanh thì bổ sung thêm Giấy thoả thuận thuê, mượn hoặc hợp đồng
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1