Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Giao đất cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (ko thông qua đấu giá) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  15
2 Cấp giấy CNQSDĐ lần đầu (trúng đấu giá) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  15
3 Đăng ký biến động xác đinh lại hạn mức đất ở Văn phòng HĐND và UBND Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  20
4 Cấp lại giấy CN quyền SD đất do mất (ban hành quyết định) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  15
5 Thẩm định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chuyển mục đích đất (phải xin phép) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  7
6 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân (toàn bộ thửa đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  15
7 Cấp giấy chứng nhận QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền UBND TP Tam Kỳ  20
8 Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở mới Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  15
9 Cấp giấy phép sửa chữa công trình, nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  15
10 Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  12
11 Điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình, nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  10
12 Gia hạn GPXD công trình, nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  7
13 Cấp GPXD trạm BTS Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  15
14 Cấp GPXD tạm Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  15
15 Xác nhận hoàn công theo GPXD đã cấp Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  10
16 Xác nhận hiện trạng xây dựng công trình, nhà ở trên đất Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  15
17 Cấp giấy phép cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thuộc cơ sở tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  20
18 Cấp giấy phép xây dựng (nhà ở khu dân cư) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  11
19 Cấp giấy phép xây dựng (nhà ở khu xen cư) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng, nhà ở  13
20 Đăng ký ngừng hẳn kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
21 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
22 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
24 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
25 Trợ cấp xã hội hằng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
26 Trợ cấp xã hội hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú (dành cho đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đi nơi khác hoặc tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ nơi khác chuyển đến) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  6
27 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  6
28 Đăng ký thế chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
29 Xóa đăng ký thế chấp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
30 Xóa đăng ký, đăng ký thế chấp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
31 Đăng ký thay đổi (nội dung đăng ký thế chấp) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
32 Xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
33 Xóa đăng ký, đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Giao dịch đảm bảo  1
34 Cấp giấy Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chuyển thông tin thuế 66
35 Chuyển mục đích Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chuyển thông tin thuế  6
36 Giao đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chuyển thông tin thuế  6
37 Chuyển quyền Văn phòng HĐND và UBND Chuyển thông tin thuế  6
38 Trợ cấp xã hội hằng tháng Văn phòng HĐND và UBND Bảo trợ xã hội  10
39 Trợ cấp xã hội hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội khi đối tượng thay đổi nơi cư trú (dành cho đối tượng chuyển hưởng trợ cấp đi nơi khác hoặc tiếp nhận đối tượng hưởng trợ cấp từ nơi khác chuyển đến) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội  6
40 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội  6
41 Cấp giấy CN quyền SD đất (do nhận chuyển nhượng và hết chỗ chỉnh lý) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường  20
42 Cấp đổi do: tách thửa, hợp thửa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường  15
43 Cấp đổi bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường  20
44 Cấp đổi GCN QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường  10
45 Cấp lại GCN QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên & Môi trường  15
46 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ  10
47 Đăng ký biến động: Thay đổi trên giấy chứng nhận Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ  5
48 Đăng ký biến động: Sai sót trên giấy chứng nhận Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ  5
49 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai thuộc thẩm quyền VP ĐKĐĐ Tam Kỳ  7